Selamat Datang di Website Romo Selamat Suwito
Selamat Datang dan Selamat Menikmati Blog Ini

Rabu, 10 Desember 20080 komentar

ISTERI-ISTERI TELADAN DALAM ISLAM
4. Ruqayyah binti Rasulullah SAW, Isteri Utsman-----------------------------------------------
Rombongan muhajir ke Habasyah membawa 11 orang wanita. Iniberarti bahwa wanita Muslim adalah bagian dari da'wah dan jihad dijalan Allah SWT. Mereka tinggalkan kesenangan hidup yang hanyasebentar, berupa harta, anak dan keluarga serta negeri demi Allah.Mereka tinggalkan tanah airnya yang mahal dan berangkat menuju Ha-basyah, sebuah negeri yang jauh dengan penduduk yang berlainanbangsa, warna dan suku, demi membela aqidah yang diimaninya.
Tatkala fajar da'wah memancar dari Mekkah, maka muhajirpertama bukanlah dua orang laki-laki, tetapi seorang laki-laki danseorang wanita. Kedua muhajir ini adalah Utsman bin Affan dan isteri-nya, Ruqayyah binti Muhammad SAW. Ruqayyah lahir sesudah kakaknya,Zainab. Sesudah kedua orang itu, muncullah Ummu Kultsum yang menemanidalam hidupnya setelah Zainab menikah.
Ketika keduanya mendekati usia perkawinan, Abu Thalib meminangmereka berdua untuk kedua putera Abu Lahab. Allah SWT menghendaki per-kawinan ini tidak berlangsung lama, karena melihat sikap Abu Lahabterhadap Islam. Akan tetapi Allah SWT menampilkan Utsman bin Affan ke-pada kedua puteri itu. Maka dia pun menikah dengan Ruqayyah dan hijrahbersamanya ke Habasyah. Ummu Kultsum tetap tinggal bersama ayah danibunya menunggu sesuatu yang ditakdirkan baginya.
Imam Adz-Dzahabi berkata :"Ruqayyah hijrah ke Habasyah bersamaUtsman dua kali. Nabi SAW bersabda :"Sesungguhnya kedua orang itu (Uts-man dan Ruqayyah) adalah orang-orang yang pertama hijrah kepada Allahsesudah Luth."[ "Siyar A'laamin Nubala'"; juz 2, halaman 78] Anas binMalik r.a. berkata : Utsman bin Affan keluar bersama isterinya, Ruqay-yah, puteri Rasulullah SAW menuju negeri Habasyah. Lama Rasulullah SAWtidak mendengar kabar kedua orang itu. Kemudian datang seorang wanitaQuraisy berkata :"Wahai, Muhammad, aku telah melihat menantumu bersamaisterinya." Nabi SAW bertanya :"Bagaimanakah keadaan mereka ketika kaulihat ?"
Wanita itu menjawab :"Dia telah membawa isterinya ke atas se-ekor keledai yang berjalan pelahan, sementara ia memegang kendalinya."Maka Rasulullah SAW bersabda :"Allah menemani keduanya. SesungguhnyaUtsman adalah laki-laki pertama yang hijrah membawa isterinya, sesu-dah Luth a.s."
Ruqayyah kembali bersama Utsman ke Mekkah dan mendapati ibunyatelah berpulang kepada Ar-Rafiiqil A'laa. Kemudian kaum Muslimin pindahdari Mekkah ke Madinah semuanya. Ruqayyah juga ikut hijrah bersama su-aminya, Utsman, sehingga dia menjadi wanita yang hijrah dua kali.
Penyebab hijrah ke Habasyah adalah takut fitnah dan menyelamat-kan agama mereka menuju Allah. Bukan menyebarkan agama Islam, karenanegeri Habasyah pada waktu itu menganut agama Masehi dan agama Masehidi sana tidak akan menerima agama baru yang menyainginya, meskipun Ha-basyah diperintah oleh raja yang tidak menganiaya seseorang. Hijrah keHabasyah merupakan bagian dari peralihan dan kelanjutan perjuangan,karena hasil yang diharapkan oleh kaum muhajirin dari hijrah mereka keHabasyah adalah menyelamatkan agamanya ke negeri yang memberi ketenang-an bagi mereka di sana. Di negeri itu mereka tidak mengalami kekerasandan gangguan, sampai ketika saudara-saudara mereka di Mekkah ditakdirkanbinasa hingga orang terakhir, membawa panji da'wah sebagai penerus.
Adapun hijrah ke Madinah, maka penyelamatan agama adalah salahsatu sebabnya, tetapi bukan penyebab utama. Penyebab utamanya adalahperubahan dan kelanjutan perjuangan di mana para muhajirin dapat mendi-rikan sebuah tanah air tempat hijrah mereka. Selama 13 tahun Islam me-rupakan agama tanpa tanah air dan rakyat tanpa negara. Hijrah yang me-rupakan tahap kedua di antara tahap-tahap da'wah adalah tahap perjuang-an yang paling rumit. Apabila tahap perjuangan ini telah memiliki sifatpetualangan, maka sesungguhnya petualangan itu hanyalah semacam perju-angan, bahkan macam perjuangan heroik tertinggi. Tahap perjuangan iniberhasil mendapat kemenangan. Iman mengalahkan kekuatan, roh mengalah-kan materi dan kebenaran mengalahkan kebathilan. Sesungguhnya kebesarandari kemenangan itu sulit digambarkan dan dinilai.
Kebebasan dari ketakutan dan perjuangan menuju keamanan. Kebe-basan dari perbudakan dan perjuangan menuju kemerdekaan. Kebebasan darikehinaan dan perjuangan menuju kemuliaan. Kebebasan dari kesempitan danperjuangan menuju kelapangan. Kebebasan dari kelumpuhan dan perjuanganmenuju keaktifan. Kebebasan dari kelemahan dan perjuangan menuju keku-atan. Dan kebebasan dari ikatan-ikatan bicara dan perjuangan menujukebebasan berbicara.
Ruqayyah kembali kepada Tuhannya setelah menderita sakit demam.Kemudian Rasulullah SAW mengawinkan Utsman dengan Ummu Kultsum. SemogaAllah SWT merahmati Ruqayyah yang hijrah dua kali dan Utsman yang mem-punyai dua cahaya, dan semoga Allah SWT membalas keduanya atas jihaddan kesabarannya dengan sebaik-baik balasan. Amiin yaa Robbal'aalamiin.
*****
Silahkan share artikel ini : :
 
Web ini dikembangkan oleh PUSAT MULTIMEDIA
Template Created by Creating Website Modify by CaraGampang.Com
Proudly powered by Blogger